ออกกำลังกายแบบพร่องออกซิเจน ทำให้ลดไขมันได้ดีกว่าออกกำลังกายแบบปกติรึเปล่า ?

การออกกำลังกายแบบพร่องออกซิเจน ที่มีการนำหน้ากากมาใส่ให้หายใจลำบากตอนออกกำลังกายมากขึ้นนั้น มีส่วนช่วยให้ลดไขมัน ลดน้ำหนักได้ดีขึ้นรึเปล่า ?


ออกกำลังกายแบบพร่องออกซิเจน ทำให้ลดไขมันได้ดีกว่าออกกำลังกายแบบปกติรึเปล่า ?

มนุษย์เรานี่ก็สรรหาทำกันนะครับ คือมันมีการออกกำลังกายแบบนึงเป็นการออกกำลังแบบพร่องออกซิเจน (Hypoxic exercise training) ในแง่ของการลดไขมัน ว่ามันดีกว่าออกกำลังกายแบบปกติรึเปล่า

งานนี้เป็นการศึกษาของ Chen และคณะ (2022) [1] เป็นการศึกษาแบบ Systematic review และ Meta-analysis จากการศึกษาที่เป็น Randomized clinical trials นะครับ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะดูสิว่า การฝึกภายใต้ภาวะพร่องออกซิเจน (Hypoxia) นั้น มีผลดีต่อการลดไขมัน ลดน้ำหนักรึเปล่า ? เมื่อเทียบกับการฝึกแบบหายใจปกติธรรมดา ภาวะออกซิเจนปกติ (Normoxia)

ศึกษาในคนกลุ่มไหน ?

เขาก็ค้นจากฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆ โดยกำหนดว่าศึกษาในกลุ่มคนที่เป็นคนอ้วน หรือน้ำหนักเกิน อายุ 18 ปีขึ้นไป BMI > 25 แล้วก็เป็นงานแบบ RCT มีการเปรียบเทียบระหว่างการออกกำลังกายภายใต้ภาวะ Hypoxia เทียบกับ Normoxia ภายใต้การทำกิจกรรมแบบเดียวกัน ผลลัพธ์ที่ดูคืองานที่สนใจเรื่อง Body mass , BMI , Body fat percantage , Fat mass , Waist circumference , hip circumference และพวกค่าเลือดทั่วๆไป

ซึ่งก็ทำให้เขาได้งานมาเข้าเกณฑ์ 19 งาน รวมข้อมูลแล้วได้กลุ่มตัวอย่างมา 444 คน น้ำหนักเกิน และอ้วน อายุระหว่าง 18-66 ปี แต่ไม่มีปัญหาสุขภาพนะ มี 11 งานให้ออกกำลังกายแบบแอโรบิคต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจ๊อกกิ้ง ปั่นจักรยาน และแอโรบิค เฉลี่ย 20 นาที อีก 4 งานออกกำลังกายแบบ intermittent สามงานเป็น Hiit และหนึ่งงานเป็น  Moderate intensity มีสี่งานออกแบบแอโรบิค ร่วมกับ resistance

ผลที่ได้คือ ?

หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้ว ผลที่ได้คือ... ในแง่ของการลดไขมัน ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ค่าน้ำตาล ค่าลิพิด(ไขมันนั่นแหละ) การออกกำลังกายแบบพร่องออกซิเจน นั้นให้ผลที่ไม่ได้แตกต่างกันกับออกกำลังกายแบบทั่วๆไปที่หายใจหายคอปกติ

ผลก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างกันนะครับ

ในไทยก็มีการศึกษาในตัวแปรที่คล้ายกันนี้นะครับ ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างการออกกำลังกายแบบปกติ กับแบบพร่องออกซิเจนเช่นกัน [2]

แต่ถ้าเรามีเป้าหมายอื่น เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพทางกาย VO2Max อันนั้นในบางงานก็ให้ผลที่ดีอยู่นะครับ [3]

สรุป

ดังนั้นก็ไม่มีความจำเป็นต้องปีนหอคอยคาริน ขึ้นไปฝึกกับท่านจอมเทพเหมือนโงกุนนะครับ ถ้าเป้าหมายแค่ลดน้ำหนัก ลดความอ้วน ฝึกสบายๆ หายใจคล่องๆก็ได้ผลเหมือนกัน แต่ถ้าหวังผลเรื่อง VO2Max หรือการปรับตัวในการฝึกที่สูง อากาศเบาบาง แบบพวกนักวิ่งเคนปู่เคนย่า อันนั้นอีกเรื่องนึง

อ้างอิง

  1. Chen S, Su H, Liu X, Li Q, Yao Y, Cai J, Gao Y, Ma Q and Shi Y (2022) Effects of exercise training in hypoxia versus normoxia on fat-reducing in overweight and/or obese adults: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Front. Physiol. 13:940749. https://doi.org/10.3389/fphys.2022.940749
  2. เรืองไทย ร., เทียนทอง อ., เขมรัตน์ ส., & กฤตผล ก. (2016). ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคในสภาวะพร่องออกซิเจนหลังการออกกำลังกายแบบแรงต้านที่มีต่อองค์ประกอบร่างกายในผู้ชายน้ำหนักตัวเกิน. JOURNAL OF HEALTH SCIENCE RESEARCH, 10(2), 8–18. Retrieved from https://he01.tci-thaijo.org/index.php/JHR/article/view/73965
  3. Czuba, M., Waskiewicz, Z., Zajac, A., Poprzecki, S., Cholewa, J., & Roczniok, R. (2011). The effects of intermittent hypoxic training on aerobic capacity and endurance performance in cyclists. Journal of sports science & medicine, 10(1), 175–183.

GO TOP

🎉 You've successfully subscribed to Fat Fighting!
OK